ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401

ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401 مقدمه سردبیر با شنیدن واژه …

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401 مقدمه سردبیر امروزه با نگاه…

ماهنامه شماره (36): اردیبهشت ماه 1401

مقدمه سردبیر تغییرات محیط کسب و کار در سال های اخیر سرعتی غیر قا…

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین دکتر امیررضا علیزاده مجد ، دکتر علی بدیع زا…

ماهنامه شماره (35): فروردین ماه 1401

ماهنامه شماره (35): فروردین ماه 1401 مقدمه سردبیر زمانی که به اطراف …

ماهنامه شماره (34): اسفندماه 1400

مقدمه سردبیر در مقاطع مختلف تاریخ علم، دانشمندان معمولاً مجمو…

ماهنامه شماره (33): بهمن ماه 1400

مقدمه سردبیر سرمایه گذاری های کارآفرینی با رشد سریع برای رفاه و پیشرفت اج…

ماهنامه شماره (32): دی ماه 1400

مقدمه سردبیر علاقه به آموزش بازاریابی کارآفرینانه طی سی سال گذشته تکا…

ماهنامه شماره (31): آذرماه 1400

ماهنامه شماره (31): آذرماه 1400 امروزه بسیاری از دانشگاه های د…