ماهنامه شماره (41): آذر ماه 1401

ماهنامه شماره (41): آذر ماه 1401 دانشگاه‌ها دستخوش تغییرات بزرگی شده‌اند…

ماهنامه شماره (40): شهریور ماه 1401

ماهنامه شماره (40): شهریور ماه 1401 دانش نهفته در فناوری و تخصص ن…

ماهنامه شماره (39): مرداد ماه 1401

ماهنامه شماره (39): مرداد ماه 1401 سال 1401 کــه کشــف و پاسـ…

ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401

ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401 مقدمه سردبیر با شنیدن واژه …

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401 مقدمه سردبیر امروزه با نگاه…

ماهنامه شماره (36): اردیبهشت ماه 1401

مقدمه سردبیر تغییرات محیط کسب و کار در سال های اخیر سرعتی غیر قا…

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین دکتر امیررضا علیزاده مجد ، دکتر علی بدیع زا…

ماهنامه شماره (35): فروردین ماه 1401

ماهنامه شماره (35): فروردین ماه 1401 مقدمه سردبیر زمانی که به اطراف …

ماهنامه شماره (34): اسفندماه 1400

مقدمه سردبیر در مقاطع مختلف تاریخ علم، دانشمندان معمولاً مجمو…