5 روند کارآفرینان هندی پس از COVID

5 روند کارآفرینان هندی پس از COVID

کارآفرینان در هند تحت تأثیر پنج روند اصلی در طول همه گیری COVID-19 قرار گرفته اند.
یک مطالعه اخیر نشان می دهد که آنها بحران را به لطف دیجیتالی شدن ، همکاری چند بخشی و بومی سازی پیش بردند.
ظهور بنگاه های اجتماعی و توجه به رفاه و انعطاف پذیری خود و اطرافیان آنها نیز به این رهبران تجاری برای زنده ماندن و حتی رشد در طول همه گیری کمک کرد.
کارآفرینی و بخش کوچک ، کوچک و متوسط ​​(MSME) تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی هند را شامل می شود. با این حال ، این بخش به ویژه در برابر بحران هایی مانند همه گیری COVID-19 آسیب پذیر است زیرا آنها منابع کمتری نسبت به مشاغل بزرگ دارند.

ارائه روشی برای هوشمندسازی داده‌ها
مطالعه با 107 کارآفرین هندی انجام شد تا فهمیده شود چگونه از این همه گیری عبور کرده اند. مطالعه پنج روند نوظهور برای کارآفرینی در هند را نشان می دهد.